Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

FELHÍVÁS! VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Szűcsi Község közigazgatási területére vonatkozóan, ide értve a település külterületeit is

2016. október 04-től, 2016. október 25-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

 

Az ebzárlat szabályai a következők:

Valamennyi ebet zárt területen, vagy megkötve kell tartani úgy, hogy az közterületre vagy a lakott övezeten kívüli területekre ne juthasson.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Amennyiben a kóborló eb azonosítása, veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.

Az így leölt ebek hulláit a 1069/2009 EK r. 7. cikk, 8-10. pontjai szerint, fertőzött állati hullaként kell ártalmatlanítani.

A lakott területen kívül talált ebeket a vadászatra jogosult köteles kilőni. A lelőtt ebek hulláit a fenti módon kell ártalmatlanítani.

A zárlati időszakban a vadászebek használata kerülendő. Amennyiben a vadászeb igénybevétele nélkül, lényeges vadászati feladat nem oldható meg, úgy azt olyan módon kell végezni, hogy az eb az irányító vadász folyamatos felügyelete és irányítása alatt maradjon.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom szabályai:

A zárlati intézkedés hatálya alatt külterületen levő legelőterületre gazdasági haszonállatot hajtani, ott legeltetni tilos.

Tilos a legelő területén, vagy a lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztor ebek, terelő kutyák használata.

A területen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és Állatvédelmi Igazgatóság rendelkezése alapján 2016. április 04. és 2016. április 09. közötti időszakban Heves Megye területein a rókák csalétkes veszettség elleni immunizálását végzik. Az eljárás légi eszközök igénybevételével történik, rókák, kutyák és egyéb húsevők számára kívánatos illatú, a Pasteur-f. un. Fix (élő, attenuált) vírus vakcina tartalmú csalétek pogácsák kiszórásával. Az élő vírussal érintkező házi húsevők „veszettség fertőzöttségre gyanúsnak” minősülnek, így ezek számára a csalétek felvételét minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni. Csalétkes vakcinát lakott területekre vagy azok közvetlen környékére nem szórnak.

Testületi ülés

Szűcsi Község Polgármesterétől

3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

Tel.:37/526-200

Meghívó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

 1. szeptember 26-án (hétfőn)

17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:

 

 1. A Szűcsi Óvoda 2015/2016. nevelési évéről készült beszámoló
 1. A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
 1. Az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról, térítési díjakról, valamint a munkahelyi étkeztetésről szóló rendeletének módosítása
 1. Az önkormányzat vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló rendeletének módosítása
 1. A Bajza József Községi Sportkör támogatása
 1. Tündérvölgy Családi Bölcsőde létrehozása
 1. A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelyének módosítása
 1. Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019. közötti Gazdasági Programja
 1. A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesületben meglévő tagság megszüntetése
 1. A Heves Megyei Vízmű Zrt. gördülő beruházási terve, valamint gördülő felújítási és pótlási terve
 1. A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodásának módosítása
 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
 1. Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete
 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal és a Szűcsi Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás
 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó kijelölés meghosszabbítása
 1. A szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása
 1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
 1. Beszámoló a nevelési Intézmény munkájáról és a nevelési évkezdés tárgyi és személyi feltétele a nevelési intézményben
 1. Pályázat benyújtása „Települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására”
 1. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. szeptember 21.

Berta István s.k.

polgármester

Álláspályázat meghirdetése élelmezésvezető munkakör betöltésére

Szűcsi Községi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Önkormányzati konyha Szűcsi

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzati fenntartású konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. Szervezi, irányítja a főzőkonyha dolgozóinak munkáját, gondoskodik az eltérő korcsoportú étkeztetés hatékony megszervezéséről, alkalmazva a külön jogszabályokban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer felhasználási előírásokat. Étlapot tervez. Elvégzi az előírt adminisztrációs feladatokat. Árurendelést végez, kezeli a raktárkészletet. Feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi és HACCP előírások szerint végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető vagy dietetikus végzettség vagy vendéglátó ipari szakközépiskolai végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • élelmezésvezető – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló munkavégzés
 • jó szintű irányító képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berta István polgármester nyújt, a 06/37-526-200-as telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szűcsi Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 573/2016., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

 • Elektronikus úton Berta István polgármester részére a szucsipolghiv@gmail.com email címen keresztül.
 • Személyesen: Berta István polgármester részére, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, legkésőbb 2016. szeptember 30-ig.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat kiírója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

Testületi ülés

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

 1.   június 20-án (hétfőn)

 17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:  

 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltség működésének ellehetetlenülése
 2. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. június 17.

Berta István s.k.

polgármester

Testületi ülés

Meghívó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

 1. május 31-én (kedden)

 17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:  

 1. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
 2. A levegőminőség védelméről szóló rendelet megalkotása
 3. Beszámoló a 2015. évben folytatott belső ellenőrzésről
 4. Fiókgyógyszertárral kapcsolatos döntés
 5. A PRO-VITAE Háziorvosi Bt-vel kötendő megállapodás módosítása
 6. Beszámoló a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
 7. Beszámoló a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága által lefolytatott 87/2015. számú ellenőrzésről
 8. Beszámoló a község közrend és közbiztonságának helyzetéről
 9. Tájékoztató a Művelődési Ház munkájáról
 10. A Szűcsi zártkert 1204 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése
 11. Adótartozások rendezése kapcsán beérkezett kérelmek
 12. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. május 27.

Berta István s.k.

polgármester

Ünnepi programok – 60 éves a Bajza József Általános Iskola

60 ÉVES A SZŰCSI BAJZA JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

Sok szeretettel meghívja Önt a Bajza József Általános Iskola vezetése és Szűcsi Község Önkormányzata, az intézmény fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezett programsorozatára.

Időpont: 2016. június 2-3.

Helyszín: Bajza József Általános Iskola

Ünnepi programok

június 2.   900-1100      Sport versenyek az iskola tanulói számára

                                           Élőképek a 60. évforduló jegyében

június 3.   900– 1130        Alkotóműhely és vetélkedők iskolánk tanulói számára

                                              Kiállítás az elkészült munkadarabokból

1500                                 Ünnepélyes megnyitó

                                         „Volt diák, kis diák…” – kisdiákjaink találkozója

                                        A mesesarokban            Szerencsés Tünde mesél;

                                       Kézműveskedés              Szőke Mariannal;

                                       Ismerkedés                       Koczka László és Szklenár László munkásságával;

                                      Kiállítás                               Koczka László, Szőke Mariann és Szklenár László munkáiból.

                                     A szórakoztatásról         Somogyi Péter, a község civil szervezetei, az iskola tanuló csoportjai és  pedagógusai gondoskodnak.

1800                            Elszármazott és helybéli volt diákok és tanárok találkozója – kötetlen beszélgetés.

Minden volt tanulót és érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Az elszármazottak találkozójára kérjük, a 06-37-630-044 telefonszámon szíveskedjenek jelezni részvételi szándékukat 2016. május 31-ig.

Az általános iskola dolgozói

Szűcsi Község Önkormányzata

 

1 2 3 8