Tájékoztatás a Gátfelhajtási engedélyekről a Nyugati Főcsatornán

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):

A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.

A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/  weboldalon érhető el.

Amennyiben az Engedélykérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát!

A sikeres regisztrációt, és annak megerősítését követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust.

A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet e-mailben küld meg a rendszer.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, bírságtól, eltiltástól!

Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt.

Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal, az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen, vagy a +36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.

A képviselő-testület döntése értelmében a Szűcsi Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve az 51/2007 (III. 26) Kormányrendelet alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2021. évre a már felsőoktatásban tanulók számára (A típusú pályázat), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. (B típusú pályázat).

„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges (www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).

A pályázati regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A pályázónak a személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva  kell – a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt –  a Szűcsi Községi Önkormányzatnál – benyújtani.

A pályázati űrlapok az alábbi linkeken érhetőek el.

5_palyazati_kiiras_a_2021 (1)

6_palyazati_kiiras_b_2021

 

 

 

Intézményvezetői állás pályázat

Szűcsi Községi Önkormányzat          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Szűcsi Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 1. – 2025. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szűcsi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-a szerint. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító szerv rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az óvoda alkalmazottai felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott szakképzettség
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás; vagy a megbízással egyidejűleg létesített pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       vezetői gyakorlat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 •       végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata
 •       vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletet, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alkalmazási feltételeinek megfelel
 •       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 •       nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról (képviselő-testületi döntés esetén kéri-e zárt ülés tartását)
 •       nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hordósné Kovács Krisztina polgármester nyújt, a +36-37/526-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szűcsi Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/739/2020. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

vagy

 •       Elektronikus úton Hordósné Kovács Krisztina polgármester részére a szucsipolghiv@gmail.com E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Hordósné Kovács Krisztina polgármester, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 117. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi, és a pályázók személyes meghallgatása után alakítja ki a véleményét. Amennyiben a jelenlegi veszélyhelyzet még fennáll, a polgármester gyakorolja a Képviselő-testület jogait, és dönt az intézményvezető kinevezéséről. Amennyiben a veszélyhelyzet a döntéskor már nem áll fenn, akkor a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szűcsi Községi Önkormányzat hirdetőtáblája
 •       Szűcsi Községi Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szucsi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szűcsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságát, hogy 2020. március 23. án az alábbi határozatot hozta:

Minden 65. életévét betöltött szűcsi lakos egy darab mosható szájmaszkot kap ingyen, melyet folyamatosan kézbesíteni fogunk.
Rigóné Kalcsó Orsolya jelzése alapján jutottunk el az  Ágnes esküvői menyasszonyi ruhaszalon és női méretes szabósághoz, ahol meg tudtuk rendelni az idősek számára, a maszkokat, melyet folyamatosan készítenek és szállítanak az önkormányzatunknak.

1 2 3 4 5 18