Szűcsi Községi Önkormányzat          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Szűcsi Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 1. – 2025. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szűcsi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-a szerint. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító szerv rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az óvoda alkalmazottai felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott szakképzettség
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás; vagy a megbízással egyidejűleg létesített pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       vezetői gyakorlat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 •       végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata
 •       vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletet, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alkalmazási feltételeinek megfelel
 •       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 •       nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról (képviselő-testületi döntés esetén kéri-e zárt ülés tartását)
 •       nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hordósné Kovács Krisztina polgármester nyújt, a +36-37/526-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szűcsi Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/739/2020. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

vagy

 •       Elektronikus úton Hordósné Kovács Krisztina polgármester részére a szucsipolghiv@gmail.com E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Hordósné Kovács Krisztina polgármester, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 117. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi, és a pályázók személyes meghallgatása után alakítja ki a véleményét. Amennyiben a jelenlegi veszélyhelyzet még fennáll, a polgármester gyakorolja a Képviselő-testület jogait, és dönt az intézményvezető kinevezéséről. Amennyiben a veszélyhelyzet a döntéskor már nem áll fenn, akkor a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szűcsi Községi Önkormányzat hirdetőtáblája
 •       Szűcsi Községi Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szucsi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.